Ubytovací a provozní řád chalupy Na výsluní Vidnava

Provozovatel Pionýrská skupina Kopeček, IČ: 63028239, vydává tento ubytovací řád pro provozovnu Chalupa Na výsluní Vidnava:

I.

Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „smlouvě o ubytování“ je mezi hostem a penzionem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených. Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na „smlouvě o ubytování“. V penzionu mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

II.

Cena za ubytování je splatná nejpozději při ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III.

Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.

IV.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Host je povinen:

· seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej

· uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

· řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na základně (zejména v koupelně a v kuchyňce), před ukončením pobytu uvést do původního stavu kuchyňku, pokud byla použita

· při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna a dveře

· bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování

· bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

· provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.)

· používat v prostorách vlastní spotřebiče

· přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

Host dále v prostorách základny nesmí:

· nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

· držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

· kouřit ve všech prostorách základny, vyjma prostoru k tomu určenému (mimo základnu)

Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1500,-Kč. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště základny jsou majitelé aut, ubytovaní na základně, povinni respektovat pokyny správce k přeparkování na obecní parkoviště. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá ubytovatel, tj. majitel nebo správce základny.

V.

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav základny.

VI.

Host je povinen při odchodu a příchodu na základnu uzamykat hlavní vjezdové dveře a branku do zahrady. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách základny bez dozoru dospělých. V době od 22.00 hod do 07.00 hod. je na základně režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované ani sousedy nadměrným hlukem.

VII.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku před základnou.Tyto plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Provozovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

VIII.

Návštěva základny s domácími zvířaty je možná při dodržení veškerých hygienických požadavků. Majitel zvířete je povinnen po svém zvířeti uklízet a odpovídá za veškeré škody způsobené tímto zvířetem. Vstup na základnu se zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:

a)  pes nesmí po základně volně pobíhat, musí být na vodítku a opatřen náhubkem

b)  pes musí mít známku

c)  zákaz venčení psů v areálu základny

d)  platí přísný zákaz koupání psů v bazénu

e)  psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit 

IX.

Pro míčové hry je vyhrazeno hřiště  a další plochy před budovou základny. Trávník na zahradě není hřištěm!!! K chození jsou určeny chodníky

X.

Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo na základně hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění základny.

Stornovací podmínky:

· Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,- Kč na den.

· Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:

o a) 25 % z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30. do 22. dnů před jejich počátkem.

o b) 50 % z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 21 dnů do 8 dnů před jejich počátkem.

o c) 85 % z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7 - 1 dne před jejich počátkem.

o d) 100 % z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně.

· V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21. dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků.

· Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, platí stejné stornovací podmínky jako v předchozích bodech.

XI.

Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště , rodné číslo, číslo občanského průkazu (pasu). K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

 

Platnost ubytovacího řádu od 1.1.2009

 

Možnost stažení ve formátu pdf zde