Šifry s tabulkami

HebrejštinaŠifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chceme zašifrovat nakreslíme čáry, které jsou okolo písmene. Abychom odlišili písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě píšeme doprostřed tečky u první tabulky žádnou u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

Tabulka
Takto potom vypadá zašifrované slovo A H O J :

Šifra


Kříž ( Velký polský kříž )

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.

Tabulka

V této šifře vypadá slovo A H O J takto
ŠifraMalý polský kříž

Tabulka

v této šifře vypadá takhle slovo : moudrost

Šifra"Další kříž"

Tabulka

v této šifře vypadá takhle slovo : moudrost

Šifra


Šifrovací kříže

Zpráva, třeba "sraz všech v neděli ráno", se napíše do takovýchto křížů tak jak je napsáno v ukázce :
Tabulka
Potom se písmena čtou po řádkách a píší se po skupinkách o pěti písmenech ( ještě se tím zmenší šance na vyluštění cizí osobou ). Je třeba si předem dohodnout ve kterém místě se bude začínat psát a kolik křížů bude vedle sebe ( jinak nastanou trable ).
Takto pak vypadá výsledek šifrování : RSVSA VEHNZ CEEAD LRNIO

Další možnost je použít "dvojitý kříž" ten vypadá asi takto :
Tabulka


Čínština

Čínština je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno ( např. N ), které chceme zašifrovat, si najdeme v tabulce ( N je ve čtvrtém sloupci a ve třetí řádce ) a podle toho v kolikátém je sloupci tolik napíšeme svislých čar a podle řádek napíšeme vodorovné čary. Čáry ale nepíšeme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíš jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespoň dvě písmena, ty se dohodnou buď předem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které písmena v tabulce nejsou.

Tabulka
Slovo A H O J vypadá v čínštině takto :
Šifra

Pavoučí síť

Místo písmen ze zprávy se píšou dvě písmena sousední buď ve sloupci nebo v řádku. V každé tabulce musíme vynechat minimálně tři písmena. Ty jsou předem dohodnuté a nebo jsou napsány za zašifrovanou zprávou.

Tabulka

Pak napíšeme AHOJ VODNICI takto BC EB MN KL NF ZC KT MO MS AB GH


Zlomky

Používá se stejná tabulka jako u čínštiny, tedy 5x5 políček, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se udává číslo sloupce a druhé číslo řádky. Případně lze pouřít i takovéto tabulky ( snáž se to tak vysvětluje dětem co nechápou zlomky ).

Tabulka
Větička AHOJ VODNÍCI je pak takto 1/1 3/2 5/3 5/2     2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2
Při použití tabulky mimo Ch, W.Šifrovací tabulka

Tabulka je velmi podobná čínštině a zlomkům. šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píší písmena a čísla ( písmeno od řádky a číslo od sloupce ). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta jako to , která písmena v tabulce chybí.

Tabulka

Při tabulce bez Ch, Q znamená V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4 AHOJ VODNÍCIŠifrovací mřížka

Šifruje se tak že se píší písmena skrz tabulku na čistý papír, pak se tabulka otočí v dohodnutém směru o 90 stupňů a píše se dál. Luští se úplně stejně. Následuje ukázka tabulky a s ní zašifrované zprávy ( je to oskenovaný ze zálesáka ). Při výrobě tabulky je třeba si dát pozor co se má vyříznout. Nejlepší asi je vždy po vyříznutí nového otvoru na čistý papír proškrtat ty body, které už použít nemůžem. Nejlíp první tabulku dělat na průhledný papír, aby bylo vydět co jsme již zaškrtali. ( líp to asi vysvětlit neumím ). Zkrátka každý otvor pokrývá 4 místa tak je třeba si to uvědomit.

Klíč Zpráva

Postup při výrobě mřížky

Postup při plnění mřížkyVigenerovské šifry

Základem je Vigenerovská tabulka se dvěma abecedami. Ve vodorovné abecedě nalezneme písmeno zprávy a ve svislé pak odpovídající písmeno hesla (heslo si napíšeme pod zprávu, a tak vždy vidíme, jaké písmeno hesla odpovídá danému písmenu zprávy). V průsečíku těchto písmen pak nalezneme daný šifrový znak.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Trittheimova šifra

Základem je upravená Vigenerovská tabulka (písmena jsou nahrazeny číslicemi), jinak je postup stejný jako u Vigenerovských šifer.

Tuto tabulku zde neuvádím v důsledku její podobnosti s Vigenerovskou tabulkou

Napoleonova šifra
Základem je Napoleonova tabulka. Pod text napíšeme heslo. Pro daný znak vezmene daný znak hesla, a najdeme příslušnou abecedu. 
Jako šifrový znak bereme písmeno ležící nad nebo pod znakem otevřeného textu v dané abecedě. 
 a | a b c d e f g h i j k l m
 b | n o p q r s t u v w x y z

 c | a b c d e f g h i j k l m
 d | o p q r s t u v w x y z n

 e | a b c d e f g h i j k l m
 f | p q r s t u v w x y z n o

 g | a b c d e f g h i j k l m
 h | q r s t u v w x y z n o p

 i | a b c d e f g h i j k l m
 j | r s t u v w x y z n o p q

 k | a b c d e f g h i j k l m
 l | s t u v w x y z n o p q r

 m | a b c d e f g h i j k l m
 n | t u v w x y z n o p q r s

 o | a b c d e f g h i j k l m
 p | u v w x y z n o p q r s t

 q | a b c d e f g h i j k l m
 r | v w x y z n o p q r s t u

 s | a b c d e f g h i j k l m
 t | w x y z n o p q r s t u v

 u | a b c d e f g h i j k l m
 v | x y z n o p q r s t u v w

 w | a b c d e f g h i j k l m
 x | y z n o p q r s t u v w x

 y | a b c d e f g h i j k l m
 z | z n o p q r s t u v w x y
 
Příklad: (heslo - VEC): Napoleon Dpbensel 
Bigramová šifra
Základem je tabulka se dvěma abecedami a šifrování spočívá v náhradě 2 znaků znakem jedním nebo častěji dvěmi jinými znaky. 
1. písmeno z dvojice nalezneme ve svislé abecedě, 2.písmeno ve vodorovné abecedě. 
_ Z_ Y_ X_ W_ V_ U_ T_ S_ R_ Q_ P_ O_ N_ M_ L_ K_ J_ I_ H_ G_ F_ E_ D_ C_ B_ A_
Z a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
Y aa ba ca da ea fa ga ha ia ja ka la ma na oa pa qa ra sa ta ua va wa xa ya za
X ab bb cb db eb fb gb hb ib jb kb lb mb nb ob pb qb rb sb tb ub vb wb xb yb zb
W ac bc cc dc ec fc gc hc ic jc kc lc mc nc oc pc qc rc sc tc uc vc wc xc yc zc
V ad bd cd dd ed fd gd hd id jd kd ld md nd od pd qd rd sd td ud vd wd xd yd zd
U ae be ce de ee fe ge he ie je ke le me ne oe pe qe re se te ue ve we xe ye ze
T af bf cf df ef ff gf hf if jf kf lf mf nf of pf qf rf sf tf uf vf wf xf yf zf
S ag bg cg dg eg fg gg hg ig jg kg lg mg ng og pg qg rg sg tg ug vg wg xg yg zg
R ah bh ch dh eh fh gh hh ih jh kh lh mh nh oh ph qh rh sh th uh vh wh xh yh zh
Q ai bi ci di ei fi gi hi ii ji ki li mi ni oi pi qi ri si ti ui vi wi xi yi zi
P aj bj cj dj ej fj gj hj ij jj kj lj mj nj oj pj qj rj sj tj uj vj wj xj yj zj
O ak bk ck dk ek fk gk hk ik jk kk lk mk nk ok pk qk rk sk tk uk vk wk xk yk zk
N al bl cl dl el fl gl hl il jl kl ll ml nl ol pl ql rl sl tl ul vl wl xl yl zl
M am bm cm dm em fm gm hm im jm km lm mm nm om pm qm rm sm tm um vm wm xm ym zm
L an bn cn dn en fn gn hn in jn kn ln mn nn on pn qn rn sn tn un vn wn xn yn zn
K ao bo co do eo fo go ho io jo ko lo mo no oo po qo ro so to uo vo wo xo yo zo
J ap bp cp dp ep fp gp hp ip jp kp lp mp np op pp qp rp sp tp up vp wp xp yp zp
I aq bq cq dq eq fq gq hq iq jq kq lq mq nq oq pq qq rq sq tq uq vq wq xq yq zq
H ar br cr dr er fr gr hr ir jr kr lr mr nr or pr qr rr sr tr ur vr wr xr yr zr
G as bs cs ds es fs gs hs is js ks ls ms ns os ps qs rs ss ts us vs ws xs ys zs
F at bt ct dt et ft gt ht it jt kt lt mt nt ot pt qt rt st tt ut vt wt xt yt zt
E au bu cu du eu fu gu hu iu ju ku lu mu nu ou pu qu ru su tu uu vu wu xu yu zu
D av bv cv dv ev fv gv hv iv jv kv lv mv nv ov pv qv rv sv tv uv vv wv xv yv zv
C aw bw cw dw ew fw gw hw iw jw kw lw mw nw ow pw qw rw sw tw uw vw ww xw yw zw
B ax bx cx dx ex fx gx hx ix jx kx lx mx nx ox px qx rx sx tx ux vx wx xx yx zx
A ay by cy dy ey fy gy hy iy jy ky ly my ny oy py qy ry sy ty uy vy wy xy yy zy
Příklad:Bigram Rxisny